Strona główna » Użytkowanie wieczyste – wpływ na wartość nieruchomości

Użytkowanie wieczyste – wpływ na wartość nieruchomości

pieniądze rosnące na trawie

Wartość nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste zostaje wyznaczona przez rzeczoznawcę majątkowego, ale określenie jej ceny leży po stronie właściwego organu. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak użytkowanie wieczyste wpływa na wartość nieruchomości gruntowej.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste to oddanie osobie fizycznej lub osobie prawnej użytkowania nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa. Oddanie gruntu, który jest własnością Skarbu Państwa lub gruntu jednostek terytorialnych następuje na okres 99 lat. Jeśli cel gospodarczy nie wymaga zachowania tak długiego przedziału czasowego, użytkowanie wieczyste może zostać skrócone do okresu minimum 40 lat. Użytkownik wieczysty zostaje zobowiązany do wniesienia pierwszej opłaty oraz opłat rocznych. Ich wysokość ustala się na podstawie wartości nieruchomości, przy czym pierwszorazowa stawka powinna wynosić pomiędzy 15%-20% jej ceny. Kwestiami użytkowania wieczystego zajmuję się jako rzeczoznawca majątkowy w Toruniu.

Wycena nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym

W celu obliczenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego należy przyjąć porównawczo ceny transakcyjne przy sprzedaży tego samego rodzaju nieruchomości. Ważne jest przy tym, aby uwzględnić stawki procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania użytkowania wieczystego. W ramach wyceny nieruchomości gruntowej, sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu, należy wziąć pod uwagę kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną na dzień sprzedaży. Cenę stanowi iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako prawa własności oraz współczynnika korygującego.