Strona główna » Wycena nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych

Wycena nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych

wycena nieruchomości

Ubezpieczenia mieszkania i domu to forma dobrowolnego zabezpieczenia mienia w postaci finansowej. Ubezpieczenia nieruchomości zyskują na znaczeniu i cieszą się coraz większą popularnością inwestorów, do której niewątpliwie przyczynia się dynamicznie rozwijająca się oferta towarzystw ubezpieczeniowych. Nieruchomość można ubezpieczyć w wartości rynkowej, odtworzeniowej lub rzeczywistej. Warto w tym celu wykonać profesjonalną wycenę nieruchomości przez kwalifikowanego specjalistę.

Suma ubezpieczenia i wartość odszkodowania

Z punktu widzenia ubezpieczającego jednym z najważniejszych zagadnień jest kwestia odszkodowania, które może uzyskać z ubezpieczenia domu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od treści OWU czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Ich szczegółowa analiza jest konieczna, aby skonfrontować katalog wyłączeń odpowiedzialności z własnymi oczekiwaniami. Pamiętajmy, że ubezpieczenia zazwyczaj nie obejmują szkód powstałych w wyniku niedbalstwa lub działania umyślnego. W OWU określony jest również zakres udzielonej ochrony oraz sposób szacowania wartości szkody. Pamiętajmy, że pełna suma ubezpieczenia przysługuje tylko za szkodę całkowitą, na przykład w wyniku pożaru budynku. Podstawą dobrej polisy jest prawidłowe określenie sumy ubezpieczenia, dlatego warto w tej kwestii zaufać doświadczonemu i obiektywnemu rzeczoznawcy majątkowemu.

Ustalenie wysokości odszkodowania i sumy ubezpieczenia odbywa się w wariancie wartości rynkowej, odtworzeniowej lub rzeczywistej. Wszystkie trzy wartości ustalane są przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie przygotowanego operatu szacunkowego. Ustalenie sumy ubezpieczenia przez rzeczoznawcę następuje na wniosek ubezpieczającego. Ustalona wartość budynku jest podstawą do określenia wysokości składki ubezpieczenia. W sytuacji, gdy rzeczoznawca majątkowy nie pośredniczy w wycenie nieruchomości, suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie cenników ubezpieczyciela lub deklarowana jest samodzielnie przez ubezpieczającego. Najlepszym źródłem dla ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia jest wycena rzeczoznawcy.

Wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa

  1. Wartość rynkową stosuje się w przypadku ubezpieczenia mieszkania. Suma ubezpieczenia w takim wypadku odpowiada rynkowej wartości nieruchomości na dzień zawarcia umowy. Wartość rynkowa odpowiada iloczynowi powierzchni mieszkania i ceny rynkowej za 1m². Ustalana jest na podstawie podaży i popytu na danym terenie. Wysokość sumy ubezpieczenia można zmieniać raz na rok, dostosowując ją do realiów rynkowych i zabezpieczając w ten sposób przed zjawiskiem niedoubezpieczenia.
  2. Wartość odtworzeniowa określa kwotę, jaką właściciel nieruchomości będzie musiał ponieść, aby doprowadzić ją do stanu sprzed szkody. W tym rodzaju wyceny bierze się pod uwagę takie czynniki, jak ceny materiałów budowlanych czy koszt jednej roboczogodziny. Ten typ ubezpieczenia stosuje się najczęściej w odniesieniu do domów w zadowalającym stanie technicznym.
  3. W przypadku starszych lokali mieszkalnych o niezadowalającym stanie technicznym wykorzystuje się wariant ubezpieczenia w wartości rzeczywistej. Określa ona wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopnień zużycia technicznego nieruchomości. Zużycie może być techniczne, funkcjonalne lub środowiskowe. Stopień zużycia szacowany jest procentowo i zależy od wieku nieruchomości. Sposób jego szacowania jest najczęściej szczegółowo określony w OWU.