Strona główna » Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę majątkowego?

Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą w zakresie wyceny nieruchomości i posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do wykonywania zawodu. Zobowiązany jest do działania zgodnie z etyką zawodową i regulacjami prawnymi. Powinien wykonywać swoją pracę z całkowitym poszanowanie  obiektywizmu i niezależności. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości oraz majątku ruchomego, który jest z nią trwale związany. Wynik wyceny sporządzany jest w formie operatu szacunkowego. Sprawdźmy, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego?

Odpowiedni rzeczoznawca majątkowy, czyli jaki?

  1. Posiadający wykształcenie wyższe. Rzeczoznawca majątkowy musi legitymować się dyplomem magistra uczelni wyższej, najlepiej w zakresie nauk ekonomicznych. Konieczne jest także ukończenie przez niego studiów podyplomowych na kierunku rzeczoznawstwo majątkowe. Studia to jednak nie wszystko. Niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej, organizowanej przez federację rzeczoznawców lub uczelnię. Praktykę zawodową można zastąpić 2-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku, związanym z wyceną nieruchomości.
  2. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Nie każdy absolwent może mianować się rzeczoznawcą majątkowym. Tytuł ten przysługuje jedynie osobom, które zostały wpisane do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, co jest dowodem na uzyskanie przez nich właściwych uprawnień zawodowych. Wpis do rejestru jest równoznaczny z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu. Rejestr jest ogólnodostępny i na stronie organizacji rządowych bez problemu można zweryfikować uprawnienia lub ich brak.
  3. Dysponujący świadectwem nadania uprawnień zawodowych. Warunkiem nadania uprawnień zawodowych przez Ministra Infrastruktury jest zdanie egzaminu państwowego, poprzedzonego weryfikacją dokumentów przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Pierwsza część egzaminu to pisemny test wielokrotnego wyboru i aby go zdać należy uzyskać minimum 65/90 pkt. Druga część jest w formie ustnej i dotyczy losowo wybranych przypadków wyceny nieruchomości lub sporządzonych na praktykach operatów szacunkowych.
  4. Mający pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może to być osoba karana za przestępstwo skarbowe lub przeciwko obrotowi gospodarczemu, oborowi pieniędzmi, mieniu, wiarygodności dokumentów, działalności instytucji państwowych lub wymiarowi sprawiedliwości.
  5. Posiadający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dobry rzeczoznawca majątkowy musi dysponować aktualną polisą ubezpieczeniową, która jest zabezpieczeniem od szkód, wyrządzonych w ramach określania wartości nieruchomości i sporządzania ekspertyz. To jest warunek absolutnie konieczny!
  6. Poddający się procesowi kształcenia ustawicznego. Rzeczoznawca majątkowy musi się nieustannie dokształcać, aby na bieżąco aktualizować wiedzę z rynku nieruchomości. To jest działanie niezbędne, aby przeprowadzane wyceny był prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.
  7. Skrupulatny, dociekliwy, dokładny. Dobrego rzeczoznawcę majątkowego można rozpoznać po tym, że przeprowadzi z nami szczegółowy wywiad i będzie zadawał dużo pytań. Drobiazgowe poznanie specyfiki nieruchomości gwarantuje właściwe przeprowadzenie wizji lokalnej. Rzeczoznawca majątkowy musi nie tylko wykonać dokładne oględziny nieruchomości, ale również zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty.